LinkedIn Facebook

ceec

Menu
Právě vydáno: Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2023
Bezplatně stáhnout
JAKÉ VÝHODY MŮŽE PŘINÉST SPOLUPRÁCE S NÁMI?
Více informací
Zaregistrujte se i letos na plánované konference!
Seznam plánovaných konferencí
V prvním pololetí roku 2023 bylo vydáno 268 řádných oznámení o zakázce, což je o 32,7 % více než ve stejném období předchozího roku.
Dotázané projektové společnosti mají nasmlouvané zakázky v průměru na 9 měsíců dopředu.
Dotázaní ředitelé stavebních společností očekávají klesající tendenci trhu stavebních prací o −1,5 %.
Většina zástupců dotázaných projektových společností si myslí, že povědomí veřejnosti o chytrých městech je nízké a že veřejnost je stále ještě málo informovaná (69 %).
Více než polovina oslovených stavebních společností (53 %) je toho názoru, že současná migrační politika a legislativa ve vztahu k zahraničním pracovníkům ve stavebnictví je příliš přísná a omezuje jejich nábor.
Dotázaní ředitelé stavebních společností pro rok 2024 predikují lehce klesající trend až stagnaci trhu o –0,5 %.
Dotázané projektové společnosti očekávají v letošním roce růst svých tržeb o 2 %.
Více jak polovina dotázaných projektových společností (56 %) s veřejnou správou v BIM vůbec nepracuje.
Téměř polovina dotázaných projektových společností CDE vůbec nevyužívá (49 %).
Nejdůležitějším kritériem je podle dotázaných ředitelů projektových společností efektivnost a optimalizace zdrojů (40 %).
V roce 2023 očekávají dotázané projektové společnosti v druhé polovině roku růst projektových prací o 1,2 %.
Polovina dotázaných stavebních společností (51 %) se sanacemi betonových konstrukcí vůbec nezabývá.
Klíčovými faktory pro dobré začlenění zahraničních pracovníků do stavebních společností jsou dle dotázaných komunikace a porozumění v českém jazyce (72 %).
Podle dotázaných projektových společností (57 %) je největším benefitem při používání BIM větší přesnost a koordinace projektu.
Největší část dotázaných projektových společností (38 %) BIM sama zavádí a učí se pracovat s tímto nástrojem.
Podle dotázaných ředitelů projektových společností je největším přínosem zvýšená kvalita života obyvatel (46 %).
Kapacity dotázaných projektových společností jsou vytíženy na 95 %.
Kapacity dotázaných stavebních společností jsou vytíženy na 92 %.
Podle dotázaných projektových společností představuje největší výzvy komplexnost a integrace různých technologií (41 %).
V prvním pololetí roku 2023 bylo zadáno 3 407 zakázek, což je o 12,4 % více než ve stejném období předchozího roku.
Pouze 33 % dotázaných projektových společností své interní směrnice nikdy neporušuje.
Ze zakázek, které byly oznámeny v prvním pololetí 2023, bylo zrušeno 6 % z celkového počtu oznámených zakázek.
Dotázané projektové společnosti zabývající se primárně přípravou pozemních staveb očekávají v roce 2023 mírný růst trhu o 0,6 % a v roce 2024 o další 1,4 %.
Téměř polovina dotázaných projektových společností (49 %) uvedla, že v této době nedisponuje žádnou zkušeností v projektování smart cities.
Většina dotázaných stavebních firem se shoduje, že sanace betonových konstrukcí trvá méně než měsíc (45 %).
Jedna třetina dotázaných projektových společností (34 %) nerealizuje v BIM žádné projekty.
Podle dvou pětin dotázaných stavebních společností (41 %) je odbornost a zkušenost klíčovým faktorem pro úspěšnou realizaci sanací.
Důvody pro provádění sanace betonu dle dotázaných stavebních společností zahrnují havarijní stav (38 %), prodloužení trvanlivosti (28 %), estetické hledisko (12 %) nebo zvýšení bezpečnosti (8 %).
Tři čtvrtiny dotázaných stavebních společností (76 %) využívá zahraniční pracovní sílu.
V projektování chytrých měst mají dvě pětiny dotázaných (39 %) největší zkušenost v oblasti projektování chytrých budov a infrastruktury měst.
V prvním pololetí roku 2023 bylo vydáno 806 řádných oznámení o zakázce, což je o 1,3 % méně než ve stejném období předchozího roku.
Velmi často se s problémy spojenými se sanacemi potýká pouze malá část dotázaných stavebních společností (6 %).
Výrazná většina dotázaných ředitelů stavebních společností (81 %) negativní dopad využívání zahraničních pracovníků na pracovní podmínky a mzdy místních zaměstnanců nepociťuje.
Dotázané stavební společnosti očekávají v roce 2023 pokles tržeb o 0,8 %.
Zkušenosti s administrativou kolem přijímání zahraničních pracovníků má velká část dotázaných firem (62 %).
V prvním pololetí roku 2023 bylo zadáno 825 zakázek, což je o 40,1 % více než ve stejném období předchozího roku.

NAŠÍM CÍLEM JE POSKYTOVAT UNIKÁTNÍ INFORMACE O TRHU. NAŠÍ MISÍ JE POMOCI VYTVOŘIT FIRMÁM KONKURENČNÍ VÝHODU. NAŠE POSLÁNÍ JE VYTVOŘIT PROSTOR, VE KTERÉM MOHOU LIDÉ URČOVAT DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ SVÉHO OBORU. DĚLÁME TO S LÁSKOU, PROTOŽE NÁS TO BAVÍ, A PROTOŽE NÁM ZÁLEŽÍ NA ROZVOJI ČESKÝCH FIREM A NAŠÍ ZEMĚ.

Jsme poskytovatel unikátních informací ve vybraných odvětvích ekonomiky

Začali jsme vnímat stále rostoucí poptávku firem po informacích. Informace dostupné na trhu většinou vychází z různých dat, která jsou vyhodnocována zpětně. My jsme ale přesvědčeni o tom, že trh tvoří především lidé a že s jejich pomocí lze mnoho předvídat a podívat se také do budoucna. Tato myšlenka nás v roce 2005 vedla k založení společnosti CEEC Research s.r.o. Postupně jsme navázali úzkou spolupráci s lídry a tvůrci stavebního trhu, tedy s nejvýznamnějšími stavebními společnostmi v zemi, s jejichž pomocí jsme začali zpracovávat Kvartální analýzy českého stavebnictví. V roce 2010 jsme své činnosti rozšířili na sektor projektových prací, v roce 2012 do oblasti veřejných zakázek a následně jsme v roce 2015 začali pracovat na developerském trhu. V současné chvíli se zaměřujeme na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy, se specializací na zhodnocení aktuální situace na trhu a předpovědí jeho možného budoucího vývoje, přičemž tyto předpovědi jsou založeny především na informacích poskytnutých tvůrci trhu, se kterými pravidelně spolupracujeme.

#

Zajišťujeme, aby firmy disponovaly potřebnými informacemi

Jsme přesvědčeni o tom, že kdo disponuje kvalitními informacemi, disponuje také konkurenční výhodou. My firmám dodáváme informace, jaké potřebují, a to formou bezplatných analýz, ale také formou analýz na míru. V rámci bezplatných analýz poskytujeme obecné a aktuální informace ze stavebního sektoru. V rámci analýz na míru jsme schopni dodat výstupy z průzkumů trhu a jeho mapování, ale také jsem schopni vytvořit komplexní a složitější analýzy týkající se situace na trhu, prognózy jeho vývoje, pojmenování hlavních trendů trhu apod. Věříme, že nic není nemožné.

#

Tvoříme prostor, kde se potkávají ti, kteří určují směr svého odvětví.

Vedle své analytické činnosti také organizujeme pravidelná Setkání lídrů stavebních společností v Česku a na Slovensku a také Konferenci ředitelů projekčních společností – klíčové události obou sektorů, na kterých diskutují ředitelé společností s představiteli vlád jednotlivých zemí o dalším směřování svého oboru. Organizujeme ale také menší setkání, workshopy a pracovní skupiny, kde tvoříme prostor pro komunikaci mezi veřejnou správou a soukromým sektorem za účelem jejich společné spolupráce v otázkách dalšího směřování vybraného odvětví ekonomiky.

#

Vyhlašujeme ocenění pro nejkvalitnější stavební společnosti na trhu TOP stavební firma

Realizujeme prestižní soutěž TOP Stavební firma (ocenění pro nejkvalitnější stavební společnost). Stavební firmy jsou hodnoceny zadavateli veřejných zakázek v mnoha ohledech týkajících se realizace stavební zakázky (rychlost výstavby, komunikace, výsledná kvalita díla, apod.). Společnost s nejlepším hodnocením získává cenu.

#